Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat

A [Merteked.hu], Olajosné Fejes Márta ev. mint adatkezelő rendkívül fontosnak tartja ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban (Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete ( GDPR), 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)) meghatározott elvárásoknak.

Fogalom meghatározások

érintett:
az a személy, aki az adatkezelés alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

felhasználó:
az internetes felületet használó érintett

személyes adat:
azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("Érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy

hozzájárulás:
az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely -önállóan vagy másokkal együtt- az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Általános rendelkezések

1. Személyes adatkezelő a GDPR-ral összhangban (a továbbiakban: Rendelet), cégazonosító Asz: 695887301-41, székhely 1035 Bp., Szél u. 19. (a továbbiakban: "Kezelő");

2. A Kezelő elérhetőségei: e-mail: genetikadtudja@merteked.hu, tel.: +3630 853 40 60;

3. A személyes adatok minden olyan információ, amely természetes személy azonosítására vonatkozik.

Cégnév

Olajosné Fejes Márta ev.
Fantázianév: Merteked.hu

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az adatkezelő szolgáltatásainak ügyfelekkel való megismertetése, teljesítése, információk nyújtása.

A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az adatkezelés célját illetően az Érintetteknek az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:

Személyes adat:

vezetéknév, keresztnév, cím, email cím, telefonszám, szállás neve, helye, programokon készült fotók, videók.

Adatkezelés célja:

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, nyilatkozat, marketing

A személyes adatok tárolásának időtartama

1. Szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges időtartamig a Kezelő tárolja az adatokat a szerződéses kapcsolat megkötését követő 3 évig;

2. Az adatkezelőnek minden személyes adatot törölnie kell a személyes adatok tárolásához szükséges idő letelte után.

Az Ügyfél jogai

A rendelettel összhangban az Ügyfél jogai:

1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga;

2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog;

3. A személyes adatok törlésének joga;

4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga;

5. Az adatok hordozhatóságához való jog;

6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy e-mailben: [genetikadtudja@merteked.hu];

7. A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújt be a felügyeleti hatósághoz.

A személyes adatok védelme

1. A Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi;

2. A Kezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, védi a jogosulatlan hozzáféréstől, az adatokat nem hozza nyilvánosságra és az -Érintett hozzájárulása nélkül- harmadik félnek nem szolgáltatja ki.

Adatkezelő az Érintettekkel e-mail titkos másolatban folytat levelezést.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: https://www.naih.hu

Záró rendelkezések

1. Elektronikus megrendelés elhelyezése a weboldalon [Merteked.hu] Az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat;

2. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelési vásárlási űrlapon.

3. A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közzétett honlapon érhető el.

Ezek a szabályok hatályba lépnek [2019.06.12.]